Wzory dokumentów

 • Komornik sądowy, (...) jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym. Art. 7971 kpc. Wierzyciel może zlecić komornikowi poszukiwanie za wynagrodzeniem majątku dłużnika.

  WNIOSEK WIERZYCIELA O WYBORZE KOMORNIKA. POBIERZ

  Objaśnienia:

  1. 1. Wierzyciel powinien wskazać swoje dokładne dane (adres, numer rachunku bankowego), w sprawach pracowniczych wierzyciel musi podać swój numer PESEL, NIP oraz adres Urzędu Skarbowego.
  2. 2. W przypadku gdy wierzyciel jest reprezentowany przez pełnomocnika należy przedłożyć pełnomocnictwo oraz umocowanie osób go udzielających do działania w imieniu wierzyciela.
  3. 3. Wierzyciel powinien wskazać jak najwięcej danych pomocnych w identyfikacji dłużnika.
  4. 4. Wierzyciel powinien wskazać sposoby egzekucji:
   • - ruchomości
   • - wynagrodzenie za pracę (należy wskazać dokładną nazwę oraz adres pracodawcy)
   • - rachunek bankowy (należy wskazać numer rachunku bankowego dłużnika albo oddział banku)
   • - wierzytelności
   • - inne prawa majątkowe (przy wszczęciu egzekucji z udziałów należy wskazać właściwy wydział oraz adres Krajowego Rejestru Sądowego)
   • - nieruchomości (należy przedłożyć aktualny odpis księgi wieczystej oraz wypis z rejestru gruntów dla nieruchomości będącej przedmiotem zajęcia lub wskazać adres spółdzielni mieszkaniowej w przypadku wszczęcia egzekucji ze spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu)
   • - wierzytelności
 • Kategorie
  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy
  Paweł Tyliszczak
  • Adres

   ul. Trybunalska 11-13/25

   58-100 Świdnica

   kancelaria@komornikwswidnicy.pl

   tel. 74 637 90 24