Obwieszczenie

  OBWIESZCZENIE

   

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Patryk Klimczak zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

   

  19 maja 2016 r. o godz. 10:00

   

  w sali nr D-33 Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza Wydział XII Cywilny w Krakowie odbędzie się:

   

  PIERWSZA LICYTACJA

   

  nieruchomości lokalowej stanowiącej odrębną nieruchomość, położonej w miejscowości Kraków przy ulicy Halszki 5/7a, stanowiącej własność dłużnika: (…), posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza nr KR1P/00371661/7 z nieruchomością związany jest udział w nieruchomości wspólnej w 76/10000 częściach.

  Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 130 106,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 97 579,50 zł.

  Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 13 010,60 zł. Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek komornika: 55 8619 0006 0030 0325 8055 0001 w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce najpóźniej na trzy dni przed terminem licytacji (w tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko wpłacającego oraz sygnaturę Km 1491/10) albo w gotówce w kancelarii komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (wpłacający proszony jest o złożenie wniosku wskazującego numer rachunku bankowego na który ma zostać zwrócone wadium).

  Wadium może być złożone również w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu.

  W dniu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

 • Informacje
  • Data: 2016-05-19 10:00
  • Cena wywoławcza: 97 579,50
  • Forma sprzedaży: I licytacja
  • Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
  • Data: 2016-05-19 10:00
  • KM: 1491/10
  Lokalizacja przedmiotu
  • Ulica: Halszki
  • Miasto: Kraków
  • Województwo: małopolskie